กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

อัพเดท : 2021-02-02 | เวลา 17:09 PM

ประชาสัมพันธ์!!! : กรมควบคุมมลพิษเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) การปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ในบรรยากาศ


     ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ได้มีการจัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (สามารถดาวน์โหลดร่างประกาศและเอกสารเกี่ยวข้องได้ที่ QRcode ด่านล่างนี้) โดยมีสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ในบรรยากาศ จากประกาศเดิม (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนดังนี้

  • จากค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็น จะต้องไม่เกิน 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • จากค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็น จะต้องไม่เกิน 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

กรมควบคุมมลพิษ จึงได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3thV0K4 เป็นระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564

ที่มา : เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ https://www.pcd.go.th/

ดาวน์โหลด
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป