กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายงานประจำปี FTIPC

Annual Report 2020

Annual Report 2020

File size : 3.73 Mb.

FTIPC Annual Report 2019

FTIPC Annual Report 2019

File size : 4.74 Mb.

FTIPC Annual Report 2018

FTIPC Annual Report 2018

File size : 0.35 Mb.

FTIPC Annual Report 2017

FTIPC Annual Report 2017

File size : 3.42 Mb.

FTIPC Annual Report 2016

FTIPC Annual Report 2016

File size : 0.39 Mb.

FTIPC Annual Report 2015

FTIPC Annual Report 2015

File size : 3.08 Mb.