กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

FTIPC Committee Meeting

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี เวลา สถานที่จัดประชุม
1

วันศุกร์และเสาร์ที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562

13.00 - 17.00 น. ณ โรงแรม U Khao Yai  ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
2 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ กทม.

3 วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ กทม.
4 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ กทม.
5 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ กทม.
6 วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ กทม.