กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

FTIPC Committee Meeting

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี เวลา สถานที่จัดประชุม
1

วันศุกร์และเสาร์ที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563

13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม RAIO Room โรงแรม Cape Dara Resort พัทยา จ.ชลบุรี
ยกเลิก
ประชุม
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ กทม.

2 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ กทม.
3 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ กทม.
4 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ กทม.
5 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ กทม.