กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

FTIPC Committee Meeting 2022

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี เวลา สถานที่จัดประชุม
1

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
(การประชุมสามัญประจำปี 2565)

13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ 
(วาระการประชุมสำคัญ : การเลือกตั้งคณะกรรมการและประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วาระปี 2565-2567)
2 วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ

3 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ
4 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ
5 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ
6 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ