กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

FTIPC Committee Meeting 2021

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี เวลา สถานที่จัดประชุม
1

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
(การประชุมสามัญประจำปี 2564)

13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ 
และผ่าน Microsoft Teams Meeting (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19
โดยหากมีเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง)
2 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ

3 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ
4 วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ
5 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ
6 วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ