กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

เกี่ยวกับ APIC

งานสัมมนา Asia Petrochemical Industry Conference (APIC)

          ปี 2522 ได้มีการก่อตั้ง East Asia Petrochemical Industry Conference หรือ EAPIC ขึ้น โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งคือสมาคมปิโตรเคมีในเอเชียตะวันออกจาก 3 ประเทศหลัก คือ Japan Petrochemical Industry Association (JPCA), Korea Petrochemical Industry Association (KPIA) and Petrochemical Industry Association of Taiwan (PIAT)  โดยกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ประธานบริหาร/กรรมการและผู้จัดการอาวุโสของบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำในอาเซียนได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับปัญหาที่ธุรกิจปิโตรเคมีเผชิญ ซึ่งสมาคมผู้ก่อตั้งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานสัมมนาประจำปีและหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
 
         ปี 2543 ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง EAPIC ตัดสินใจเปิดโอกาสให้สมาคมธุรกิจปิโตรเคมีจากประเทศทั่วเอเชียเข้าเป็นสมาชิกเพิ่ม และในปีเดียวกันได้เปลี่ยนชื่องานสัมมนาเป็น Asia Petrochemical Industry Conference (APIC) และใช้ชื่อนี้ตั้งแต่นั้นมา ซึ่ง APIC เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีที่จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล,หารือประเด็นปัญหาและข้อกังวลต่างๆร่วมกัน และที่สำคัญเป็นเวทีในการเชื่อมโยงเคลือข่ายธุรกิจระดับสากลจากทั่วโลกที่สนใจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอาเซียน ในหลายปีที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ทั้งจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเองรวมถึงอุตสาหกรรมเคมีและเคมีที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเพื่ออัปเดตและพัฒนาตนเองให้ก้าวทันสถานการณ์ของธุรกิจปิโตรเคมีในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTIPC) ก็เป็นองค์กรหนึ่งในประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ APIC

          วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานสัมมนานี้เพื่อสร้างความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีในภูมิภาคเอเซียรวมถึงทั่วโลก ซึ่งส่งผลถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในภูมิภาคเอเซีย โดยการจัดงาน APIC ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกทั้ง 7 ประเทศ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ประกอบด้วยสมาคมต่างๆ ดังนี้

FTIPC 
The Federation of Thai Industries, Petrochemical Industry Club

CPMA
Chemicals & Petrochemicals Manufacturers’ Association, India

JPCA
Japan Petrochemical Industry Association, Japan

KPIA
Korea Petrochemical Industry Association, Korea

MPA
Malaysian Petrochemicals Association

PIAT
Petrochemical Industry Association of Taiwan

SCIC
Singapore Chemical Industry Council