กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

Update : Date 2021-02-04 | Time 16:28 PM

รู้หรือไม่!!!  
ตอนนี้มีกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ฉบับ (เน้นเรื่ององค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำ กรรมการลุ่มน้ำ)


• กฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/008/T_0001.PDF


• กฎกระทรวงการคัดเลือกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/008/T_0011.PDF


• กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/008/T_0016.PDF


ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา http://www.mratchakitcha.soc.go.th/index.php