กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

พลาสติกคอมพาวด์


บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

สารเคมีที่จะไปผลิตเป็นอะคริลิก / สารเคมีที่จะนำไปผลิตเป็นสีอะคริลิก / แผ่นอะคริลิก


บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

พีวีซีเรซิน / พีวีซีคอมพาวด์ / โซดาไฟ


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม / ปิโตรเคมี


บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1110900

-

เคมีภัณฑ์


บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

-

เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน


บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตเอทิลีนออกไซด์ (EO) และเอทิลีนไกลคอน (EG) / จำหน่ายโมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG)


บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แฟตตี้ / แอลกอฮอล์ / อีทอกซีเลท