กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : https://www.bigth.com/
สินค้า : ก๊าซอุตสาหกรรม / ก๊าซทางการแพทย์
โทรศัพท์ : 0-2685-6789
แฟกซ์ : 0-2685-6790

รายละเอียดของบริษัท