กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : https://www.pttgcgroup.com/th
สินค้า : ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม / ปิโตรเคมี
โทรศัพท์ : 0-2265-8400
แฟกซ์ : 0-2265-8500

รายละเอียดของบริษัท