กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Membership List

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
Company name : PTT Global Chemical Public Co.,Ltd.
Address & Location : No. 555/1 Energy Complex, Building A 14th-18th Floor, Vibhavadi-Rangsit Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Website : https://www.pttgcgroup.com/th
Product : Petrochemical
Phone : 0-2265-8400
Fax. : 0-2265-8500

Details of the company