กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

อัพเดท : 2019-07-25 | เวลา 10:30 AM

 
        22 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริษัทปิโตรเคมีในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาประจำปี 2562 แก่โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC)  หรือ  วี-เชฟ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นจำนวนรวม 8.5 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้มีส่วนสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องกว่า 12 ปี โครงการ V-ChEPC ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาและผลิตนักศึกษาอาชีวะสาขาปิโตรเคมีให้มีทักษะวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการคิดและวิธีทำงานอย่างเป็นระบบ ร่วมไปถึงพัฒนาทักษะชีวิตเชื่อมโยงกับโลกการทำงาน ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ และจัดเป็นการศึกษาระบบทวิภาคีที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน โดยจะมีการวัดผลและประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการจริง ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะมีงานรองรับ 100% ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในระดับเดียวกัน

อ้างอิง : ข่าวเดลินิวส์ https://www.dailynews.co.th/education/694689