กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์ : https://www.scgchemicals.com/th/chemicals-business/location/19
สินค้า : พีวีซีเรซิน / พีวีซีคอมพาวด์ / โซดาไฟ
โทรศัพท์ : 0-2827-7272
แฟกซ์ : 0-2827-7273

รายละเอียดของบริษัท