กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : https://www.jbe.co.th/
สินค้า : ยางสังเคราะห์ เอส-เอสบีอาร์
โทรศัพท์ : 0-2679-6644
แฟกซ์ : 0-2679-6650

รายละเอียดของบริษัท