กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : https://www.bst.co.th/
สินค้า : ใช้ในการผลิตยางสังเคราะห์และโพลิเมอร์บางชนิด / สารเพิ่มค่าอ๊อกเทนในน้ำมันเบนซิน / โคโมโนเมอร์ในการผลิตพลาสติกชนิด แอลแอลดีพีอี
โทรศัพท์ : 0-2679-5120
แฟกซ์ : 0-2679-5119

รายละเอียดของบริษัท