กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : https://www.bst.co.th/
สินค้า : บิวทาไดอีน รับเบอร์ / สไตรีน บิวทาไดอีน รับเบอร์
โทรศัพท์ : 0-2679-5120
แฟกซ์ : 0-2679-5122

รายละเอียดของบริษัท