กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : https://www.hmcpolymers.com/
สินค้า : เม็ดพลาสติก
โทรศัพท์ : 0-2679-6388-89, 0-2679-6310
แฟกซ์ : 0-2679-6380

รายละเอียดของบริษัท