กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : https://www.irpc.co.th/
สินค้า : โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม / สไตรินิก / เม็ดพลาสติก / โอลิฟินส์
โทรศัพท์ : 0-2765-7000
แฟกซ์ : 0-2765-7001

รายละเอียดของบริษัท