กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท ปตท. จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท ปตท. จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : https://www.pttplc.com/th/Home.aspx
สินค้า : น้ำมันสำเร็จรูป / ปิโตรเคมี / ก๊าซธรรมชาติ
โทรศัพท์ : 0-2537-3466, - , -
แฟกซ์ : 0-2537-3636

รายละเอียดของบริษัท