กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

Update : Date 2020-08-20 | Time 13:20 PM


     กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะชาดหาดเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2563 (International Coastal Cleanup 2019 : ICC) ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ภายใต้หัวข้อ "Pulling Our Weight" ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ชายหาดหลักของจังหวัดระยอง คือ หาดแหลมเจริญและหาดพลา โดยมีการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่กว่า 14 บริษัท มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,826 คน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จ.ระยอง และรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงการจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดระยอง คุณอินทรีย์ เกิดมณี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และภายในงานมีบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ทั้งนี้ ขยะที่เก็บได้ทั้งหมดจะถูกนำไปจัดการอย่างเหมาะสมต่อไป