กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Update : Date 2019-07-12 | Time 10:00 AM 
       กิจกรรมเก็บขยะชาดหาดเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 (International Coastal Cleanup 2019 : ICC) ภายใต้หัวข้อ Pulling Our Weight ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ หาดแหลมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เป็นเจ้าภาพในการจัดงานและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่กว่า 36 บริษัท และมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,982 คน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จ.ระยอง และรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงการจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณวิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและภายในงานมีบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ (Circular Economy) และการจัดงานครั้งนี้ต้องการที่จะลดการเกิดขยะจากการจัดงานให้เป็นศูนย์ Zero Waste อีกด้วย