กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Membership List

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
Company name : PTT Phenol Co.,Ltd.
Address & Location : No. 555/1 Energy Complex A 4th Floor, Viphavadi Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Website : -
Product : Chemical
Phone : 0-2140-3600
Fax. : 0-2140-3611

Details of the company